Ingredients: 1 pound seashell pasta 1/4 pound Genoa salami, chopped 1/4 pound pepperoni sausage, chopped 1/2 pound Asiago cheese, diced […]